Божиите църкви

За тези, които познават посланието на Библията, не  новост това, че Исус Христос запазе Десетте Божи заповеди и заповядал на хората, да държат. Има и такива християни знаменател на лица и групи, които ясните думи на Исус Христос, така пробват да заобиколят, че писании на апостол Павел дават погрешно тълкуване, това научват, че "Десетте заповедът е прикован на кръста". В тази писание кратко показаме, че защо това не е оправдано от Библията, и затова, че фактически, Павел потвърди валидността на Десетте заповеди, така и в действията като в учениите му. За прозрачност ще бъде осветен в синьо целият текст, който показват това, че фактически Павел какво научил и изповядваше за десет заповед.

CoG

Copyright © 2011 Такач Пламен

www.church-bg.euАпостол Павел и Десетте заповеди


В цялата Библия на едно място (Кол. 2:13-14) се намира “прикова на кръста” изразяване, където Павел казва това: “И вас, като бяхте мъртви в прегрешенията и в необрязването на плътта си, съживи с него като прости всите наши престъпления и като изтреби противния нам с документа за дълг [или постановленията запис] който ни обвинява [или беше против нас], и махна го отсред, и прикова го на кръста С други думи, в единственият библейски текста, където “прикова на кръста” изразяване възникнат, там не за закон, не се позовава за десетте заповеди, но някои написан документ за дълг! Че колко не е за Десетте заповеди да се каже, това ще се види по-долу.

Павел пазил всичките заповеди, или живял след своето призвание и покаяние, както можете да видите следното цитира в Библията. Важна факта, че тези думи след възкресението на Христос каза Павел


1. заповед: “Аз съм Йехова, твоят Бог ” (Изх. 20:2).

Вижте изповядвани на Павел за поклонението на един Бог: “Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е Господар на небето и на земята –, за да търсят Бога” (ДА. 17:24-27). На друго място Павел това казва: ”Но това изповядвам пред тебе, че служам на Отец, Боже мой, . всичко, което е по закона и е писано в пророците” (ДА. 24:14). ”Понеже Бог, на Когото служа” (Рим. 1:9). Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които ограждат истината с неправда (Рим. 1:18). ”Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на онези, които по естество не са богове” (Гал. 4:8). ”И какво споразумение има Божият храм с идолите?” (2Кор. 6:16). и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на жив и истинен Бог (1Сол. 1:9). ”икой да не ви измами по никакъв начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, така че той седи както бог в Божия храм и представя себе си за Бог.” (2Сол. 2:3-4). От тези цитати се вижда че по мислене на Павел, първата заповед не е премахнат, или прикова на кръста. И Павел вярваше във всичко, което е по закона и е писано в пророците. Как можем дори мислим това, че следваме истинен Бог и спечелим неговият дар, когато послужим на други богове, нарушил първата голям заповед и божествената истина, защо Божият наказание се открива за този, които държат?

2. заповед: Не си прави кумир [никакъв идол] (Изх. 20:4).

Павел посочва силата на втората заповед, която предупреждава срещу идолопоклонството, и която не само физически идоли означава, но също така и духовният идоли, което ни възпрепятстват да вършим Божията воля. ”а да им пишем да се въздържат от идоли” ( ДА. 15:20). “А докато Павел ги чакаше в Атина, духът му се възмущаваше дълбоко, като гледаше града пълен с идоли, И така, Павел застана насред Ареопага и каза: ’Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е Господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове. нито приема служение от човешки ръце, като да се нуждае от нещо, но Сам дава на всички живот и дишане и всичко.’” (ДА. 17:16,22,24-25). ”Представяха се за мъдри, а станаха глупци, и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четирикраки и на влечуги.” (Рим. 1:22-23). ”Но в действителност ви писах да не се събирате с никого, който се нарича брат, ако е идолопоклонник” (1Кор. 5:11). ”Или не знаете, че .идолопоклонниците не ще наследят Божието царство.” ( 1Кор. 6:9-10). Затова, възлюбени мои, бягайте от идолопоклонството. (1Кор. 10:7,14). ”И какво споразумение има Божият храм с идолите?” (2Кор. 6:16). ”А делата на плътта са явни; идолопоклонство, които вършат такива неща, няма да наследят Божието царство.” (Гал. 5:19-21). Разберете го сега, и не забравяйте, че нито един идолопоклонник няма наследство в царството на Христос и на Бога.” (Ефс. 5:5). ”Затова умъртвете всичко във вас, което принадлежи на земята. идолопоклонство. Заради тези неща Божият гняв ще се стовари върху непокорните.” (Кол. 3:5-6). ”и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на жив и истинен Бог ” (1Сол. 1:9). Павел нарича неверие плодовете на тяло, и за това заповяда, че да умъртвим от наши членове делите на земните (виновен) естество, защото Божият гняв ще идва върху тези, който живеят в греховете си. Обратното на вярата е неверието, който покаяните премести в служба на Бога, спасяването им от службата на земните виновен делите. Ако върним се и служим Бога, тогава не може да се покланим идоли, иначе няма да спечелим царството Божие, спасение. И така втората заповед е вечен, не е премахан чрез кръста.

3.  заповед: Не изговаряй напразно Името на Господа, твоя Бог (Изх. 20:7).

”те са под грях, техните уста са пълни с клевета и горчилка.” (Рим .3:9,14). ”Всякакво хула да се махнат от вас” (Ефс. 4:31). ”Но сега отхвърлете и вие всичко това: хулене, срамно говорене с устата си.” (Кол. 3:8). ”за да се научат да не богохулстват.” (1Тим. 1:20). ”А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. човеците ще бъдат себелюбиви, хулители” (2Тим. 3:1-2). Ако вярващите трябва да се избягват от хулство и дори и хулители, тогава този заповед е в действие постоянно.

4. заповед: Помни съботния ден, за да го освещаваш! (Изх. 20:8).

 “И по обичая си Павел влезе при тях и три съботи наред разискваше с тях от Писанията, И всяка събота той разискваше в синагогата с юдеи и гърци и се стараеше да ги убеждава. .” (ДА. 17:2; 18:4). ” а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда.” (Ефс. 4:28). ”Защото и когато бяхме при вас, заръчахме ви това: Ако някой не иска да работи, той не бива и да яде.” (2Сол .3:10); (Спомнете си, че инструкция на четвъртата заповед е, че човек трябва работи шест дни, и да си почине на седмия. Значе мито на работата, което Бог даде в четвърти заповед, част на него. Така на съботната заповед този аспект и силно потвърждава Павел в Новия завет). ”На кои още се закле, че няма да влязат в Неговата почивка? Не на онези ли, които бяха непокорни?” (Евр.3:18). ”Защото някъде си е говорил за самия ден така: "И почина си Бог на седмия ден от всичките Си дела.” (Евр. 4:4). ”Следователно съботна (шабатизмос) почивка е запазено [остава] за Божият народ. Защото онзи, който е влязъл в Неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от Своите Си.” (Евр. 4:9-10). Павел заповяда за това, че нека се постараем да влезем в тази почивка, каквото представлява за нас съботна почивка; вечен живот, по ”за да не падне някой в това, да дава същия пример на непокорството. [каквото физически зраилтяните са направили].” (Евр. 4:11). Израел затова падна, защото не следват Бога чрез вяра, и се обърнат в непокорството от законите му. Ние, църквата, духовен Израел, ако не следваме с вяра Божия законът, което чрез Духа Си напише в сърцата ни чрез новият Завет (Евр. 8:8-10), тогава “следваме пример на непокорството”, и не може да влизаме в почивката ни, който е вечен живот! (v.ö. Отк. 22:14). Ако Бог сложил законите в сърцата ни, което трябва да следвам с вяра, тогава живота ни чрез вяра с нашите действия показваме, защото “вяра без дела е безплодна ” (Як. 2:20). Това означава, че правим за каквото ръководи, и нe правим това, което го забранява. И накрая, Десетте Божи заповеди e една единица, и ако съгрешим в едно, ще ставаме виновен във цял (Як. 2:10), и съботния ден за почивка е неразделна част на десетте заповеди, даже знак на това, че закон идва от Бога Твореца (Изх. 31:13; 31:17), който дал като вечен знак, да знаем, че Той ни освети. Така че Павел пазели съботата, и с съботния почивка илюстрираше вечния живота, за които само с вярата, и с покорство може да вървим. Според Павел, това ден за почивка е "запазени" на Божия народ, докато ще идва пълната, почивка на вечен живот.

5. заповед: Почитай баща си и майка си (Изх. 20:12).

изпълнени с всякакъв вид неправда, непокорни са към родителите си” (Рим. 1.29-30). ”Деца, покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е правилно. Почитай баща си и майка си" което е първата заповед с обещание: ‘за да ти бъде добре и да живееш много години на земята’” (Ефс. 6:1-3). ”поради които идва Божият гняв върху рода на непокорните” (Кол. 3:6). ”Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа.” (Кол. 3:20). ”в последните дни ще настанат усилни времена. човеците ще бъдат непокорни на родителите” (2Тим. 3:1-2). Павел не само потвърди петата заповед, но все още дал обещание в тялно завет и държеше валиден за дълъг живот. Така че Павел, тази заповед не знаеше като отхвърлено, прикован.

6. заповед: Не убивай! (Изх. 20:13).

”изпълнени са с убийство” (Рим. 1:29). ”Не убивай” (Рим. 13:9). ”А делата на плътта са явни: пирувания” (Гал. 5:19-21). ”като знае това, че законът не се налага за праведния (защото изпълнят), а само за убийците” (1Тим. 1:9).

7. заповед: Не прелюбодействай! (Изх. 20:14).

”ако докато е жив мъжът й, тя се омъжи за друг мъж, става прелюбодейка” (Рим. 7:3). ”Не прелюбодействай” (Рим. 13:9). ”не се събирате с никого, който се нарича брат, ако е блудник” (1Кор. 5:11). ”Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не се заблуждавайте. Нито блудниците, нито прелюбодейците ще наследят Божието царство.” (1Кор. 6:9-10). ”Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях” (1Кор. 10:8). ”А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие,” (Гал. 5:19). ”нито един блудник няма наследство в царството на Христос и на Бога. .” (Ефс. 5:5). ”законът не се налага за праведния, а за беззаконните за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с хора,” (1Тим. 1:9-10). “Женитбата нека бъде на почит у всички и леглото - неосквернено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците.” (Евр. 13:4). Също така е ясно, че валидността на седмата заповед не е решен, Бог ще съди блудниците, независимо от това, че човешкия закони не го забранява, и не налагат санкции.

8. Не кради! (Изх. 20:15).

Павел така цитира тази заповед, като израз на любовта изпълнение на закона: ”Не кради” (Рим. 13:8-9). ”...нито крадците, ще наследят Божието царство.” (1Кор. 6:10). Павел и в мисията му застрашеха разбойници: ”Много пъти съм бил и в пътешествия; в опасност от разбойници.” (2Кор. 11:25-26). И покаяние (завъртане далеч от греха) е единственият начин за излизане от вечно наказание на смърт: ”Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда.” (Ефс. 4:28). Който преди покаяние беше крадец, не да кради, но от работата му търсен активите трябва да се сподели с нуждаещите се. Павел този заповед на закона и потвърди в това случай.

9. заповед: Не свидетелствай лъжливо против ближния си! (Изх. 20:16).

”Не лъжесвидетелствувай” (Рим. 13:9). ”не лъжа” (Гал. 1:20). ”Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина;” (Ефс. 4:25). ”Не се лъжете един друг” (Кол. 3:9). ”законът не се налага за праведния, а за лъжците, кълнящите се в лъжа ” (1Тим. 1:9-10). ”А Духът изрично казва, че във времена, които идат, някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и бесовски учения чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла.” (1Тим. 4:1-2). ”А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат клеветници(2Тим 3:1-3). ”Бог, Който не лъже,” (Тит.1:2). ”не е възможно за Бога да лъже” (Евр. 6:18). Лъжата е измамен дух, което откъсни от вяра, и откъсни от Божието царство. Това заповед също постоянно съществува на Божия народ.

10. заповед: Не пожелавай (Изх. 20:17).

”изпълнени с всякакъв алчност, пълни със завист” (Рим. 1:29). ”Не пожелавай!” (Рим. 7:7). ”Не пожелавай” (Рим. 13:9). ”не се събирате с никого, който се нарича брат, ако е сребролюбец” (1Кор. 5:11). ”нито сребролюбците ще наследят Божието царство” (1Кор. 6:10). ”А в тези неща те ни станаха поучителен пример, за да не пожелаваме страстно злото, както те [Израел] го пожелаваха” (1Кор. 10:6). ”И така, казвам: Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските страсти!” (Гал. 5:16). ”сребролюбец няма наследство в царството на Христос и на Бога.” (Ефс. 5:5). ”умъртвете природните си части, които действат за земята: ... страст, пагубни похоти и сребролюбие” (Кол. 3:5). ”никога не сме употребили ласкателни думи или прикрито сребролюбие” (I.Tessz. 2:5). ”Не се увличайте в сребролюбие; задоволявайте се с това, което имате” (Евр. 13:5). Изискването е духовна грях, който отхвърли ние от Божието царство, ако оставен да се доминира на нас. Като пожелаваме за нещо – което правилно не е наша или не може да бъди наша –, обвиняваме Бога, че е несправедливост срещу нас, защото не дал това, каквото искахме. Така че волята ни поставим пред Бог като идол. Павел предупреждава, да учим от примера на Израел да не искаме лошо, иначе и ние ще разрушим, като те. Акo Павел това казва, че не трябва също да правим, тогава този заповед потвърди валидността като всичките други.

Има следователно някои, който за своята погибел извадят цитати на писма на Павел от контекста, така такъв позиция да докажее, което противоречи не само други писане на Павел, но думите на Христос и цяла Библията, дори на едно съобщение.

Библейската картина и Павел "тежки писания"


... продължаване ... ♦