Църкви на Бог

[134]

ЙОШУА, МЕСИЯТА, СИНЪТ НА БОГА

(Издание 3.0 19950909-20000219)

Този текст се занимава с представянето на две много важни истини. Първо, накратко подчертава защо поклонението може да бъде насочено единствено към Елоах, след което подробно описва на базата на Библията същността на Сина, Израелевият елохим, Йошуа, Месията. Също така се разглежда същността на името Йошуа и неговото библейско използване.

Christian Churches of God

PO Box 369,  WODEN  ACT 2606,  AUSTRALIA

Email: secretary@ccg.org

(Copyright ©1995, 1996, 1998, 2000 Wade Cox)

Този документ може свободно да бъде копиран и разпространяван при условие, че бъде копиран изцяло и без каквито и да е изменения или изтривания. Името и адресът на издателя, както и забележката за авторските права трябва да бъдат включени. Забранено е получаването на пари за разпространяваните екземпляри. Кратки цитати могат да се включват в критически статии и прегледи без да се нарушават авторските права.

Този документ е на разположение от Интернет сайта:
http://www.logon.org и http://www.ccg.org

връзка


Текстът е частично преведен с машинен превод.

ЙОШУА, МЕСИЯТА, СИНЪТ НА БОГА [134]

Второзаконие 6:4-5 Слушай, Израилю: Господ, Бог наш, е Господ един; обичай Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всичките си сили.

ова е текстът на Шема (SHD 8085). Точният смисъл на Шема е "чувам", което е началната дума на това изречение. Значението на думата "чувам" включва и това, че когато чуем нещо, трябва също да го разберем и осъзнаем всичко, което се казва. Текстът на иврит, написан с римски букви:

Shema Izrael Jahova Elohinu Jahova Ehad
Чуй, Израел, Яхова е нашият Бог, Яхова е един.

Изразът "Бог", използван на български, е преведен от известната ивритска дума "елохим" (SHD 430). Въпреки това, "елохим" е дума в множествено число, въпреки че може да се използва и в единствено число. Сред думите, използвани в Библията за Бог, името "Елоах" е много по-близо до концепцията за думата "Бог" на български. "Елоах" е дума в единствено число, която може да се отнася само за едно лице и граматически не допуска множественост. В текста на Второзаконие 6:5 името "Елоах" е снабдено с притежателно окончание (Йехова Елохейха), което означава "Господ, твоят Бог". В текста на Второзаконие 6:3, използваното "Йехова Елохей" в превод е "Бог на твоите бащи". Тези пасажи се отнасят за едно лице, въпреки че формата "Елохей" може да включва множествено окончание. Тъй като "елохим" е дума в множествено число, е необходимо да се подчертае смисловата разлика между "елохим" и "Елоах".

Този Елоах е Върховният или Всевишният Бог. Всевишният Бог не обитава сред хората (Деяния 7:48). Вярващите са служители на Всевишния Бог (Деяния 16:17), на Този, Когото Старият Завет разкрива като Бог на отците. Този Същество никога не е било видяно от човек и никой не е чул гласа му (Йоан 1:18; 1 Тимотей 6:16).

Следователно, Богът на Стария Завет е този Елоах. От книгата на Ездра става ясно, че храмът е дом на Елоах, посветен на Него (Ездра 6:16-17), построен изключително за Неговото поклонение (Ездра 4:24; 5:1-2,5,8,13-16; 6:7-8) в Йерусалим (Ездра 5:17; 6:5). Елоах е Бог на небето и земята (Ездра 5:11; 6:9). Жертвите са били принесени на небесния Елоах (Ездра 6:3, 10). Елоах е направил Свое обиталище за Своето име в Йерусалим (Ездра 6:12). Служенията на свещеничеството и редът на левитите са били назначени за служба на Елоах (Ездра 6:18) (виж също и „Богът, когото почитаме [2]“).

Елоах е нашият Създател Бог и канарата на нашето спасение. Йешурун изостави Елоах, своя Създател и канара на своето спасение (Второзаконие 32:15), и жертва на демони вместо на Бог (Елоах), на други богове (елохим) (Второзаконие 32:17). Поклонението беше насочено само към Елоах, за Неговото поклонение беше построен храмът. Този Елоах има синове, които Библията нарича Божиите синове. Божиите синове са споменати многократно, напр. в книгата на Йов. В същата книга името Елоах се среща 45 пъти. Пред името Елоах никога не стои член (въпреки че е определено с окончание в Авакум 1:11 и веднъж се появява в структурата на Псалм 114:7; Marvin H. Pope, El in the Ugaritic Texts; виж също и 'eloah, R. Laird Harris, Theological Wordbook of the Old Testament, Moody Bible Institute, Chicago, 1980, стр. 43). Името Елоах никога не се появява в съчетание с друго божествено име (пак там).

Изявленията във Второзаконие 34:6-7 се отнасят за Елоах, което също се потвърждава от Неемия 9:17.

Изход 34:6-7 И премина Господ пред лицето му и извика: YHWH, YHWH, Бог (El) човеколюбивий и милосърдний, дълготърпеливий, многомилостивий и истинний, 7. Който пази (правдата и показва) милост в хиляди поколения, Който прощава вина, престъпление и грях, ала не оставя без наказание, Който за вината на бащите наказва децата и децата на децата до трета и четвърта рода.

Така че съществото, което преминаваше пред Моисей и носеше името Йахова, възхваляваше с вик името на Ел, което не е нищо друго освен Елоах, истинският Бог, Богът на откровенията.

Неемия 9:17 не искаха да се покоряват и не си спомниха Твоите чудни дела, които бе правил с тях, станаха вироглави и със своето упорство поставиха над себе си вожд, за да се върнат в робството си. Но Ти си Бог (Елоах), Който обича да прощава, благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив, и Ти ги не остави.

В Даниил 11:37-39 можем да видим, че могъщият анти-бог има свой елоах, който е наречен бог на силата, бог на крепостите. От текстовете ясно се вижда, че той въздига гласа си срещу Бога, който е единственият законен притежател на поклонението. В библейския арамейски език съответствието на Елоах е думата Елах[h]. Този Бог е Всемогъщият, както можем да видим от употребата на тази дума в книгата на Йов. От понятието за името Елоах се е развило името Аллах в ислямската религия, чието значение е точно съответствие на значението на Елоах.

Името Елоах се среща три пъти в комбинация с епитета скала (Второзаконие 32:15; Псалм 18:32; Исая 44:8). Паралелно с това, Елоах е представен три пъти като враг и наказател на нечестивите (Псалм 50:22; 114:7; 139:19). Съществото, наречено Елоах, е създателят и поддържачът на вселената (Битие 1:1; Неемия 9:6; Псалм 124:8; Исая 40:26, 28; 44:24; Деяния 14:15; 17:24-25; Откровение 14:7). Всичко е станало и съществува по Неговата воля.

Откр. 4:8-11 И четирите животни имаха всяко по шест крила наоколо си, а извътре бяха пълни с очи, и без почивка денем и нощем възклицаваха: свет, свет, свет е Господ Бог Вседържител, Който е бил, Който е и Който иде. А когато животните въздаваха слава, чест и благодарност на Седналия на престола, на Живеещия вовеки веков, двайсет и четирите старци падаха пред Седналия на престола, покланяха се на Живеещия вовеки веков и полагаха венците си пред престола, казвайки: достоен си, Господи, да приемеш славата, честта и силата, защото Ти си сътворил всичко, и по Твоя воля всичко съществува и е сътворено.

Това е небесната тронна зала, управленският център на вселената. Присъстващите, Бог, Агнето, херувимите и старейшините съставляват Съвета на боговете. Обаче поклонението на всички тук, включително и на Агнето, е насочено изключително към Отец, Елоах, който седи на трона.


Бог, преди началото

Бог съществуваше сам преди сътворението на всички други същества. Само Той беше преди началото, затова единствено Той е безначален и преди всичко:

 Исая 43:10 А Мои свидетели, казва YHWH, сте вие и Моят раб, когото избрах, за да знаете и да Ми вярвате, и да разберете, че това съм Аз: преди Мене нямаше бог, и подир Мене не ще има.

Преди Него не е имало Бог (Ел), и след Него няма да има. Затова Той е началото и краят, Алфата и Омегата. Съдържанието на книгата Откровение е дадено от Бога на Христос (Откр. 1:1), Който го предава на Своите слуги, разкривайки го на Йоан в едно видение (Откр. 1:10). Тъй като тук е разкрито Божието слово, следващото откровение е направено от Отца:

Откр. 1:8 Аз съм Алфа и Омега, начало и край, - казва Господ, Който е, Който е бил и Който иде, Вседържителят.

Структурата на множественото число на Елохим беше създадена по такъв начин, че единственият Елоах чрез своя Дух разшири себе си върху създадените от него същества. Светият Дух е инструментът, чрез който Бог споделя същността си със своите творения. Това притежание чрез разпределение се отразява и в използването на имената Яхова (SHD 3068) и Яхови (SHD 3069). В Стария завет няколко личности са наречени Яхова (известен също като Йехова или Яхве). Добре известно е, че Бог, носещ името Яхова, е националният Бог на Израел и евреите обикновено се обръщат към този същество с името Адонай. Името Йехови се отнася до истинския Бог и това име се заменя с Елохим, когато евреите четат текстовете. Следователно става дума за две отделни същества. Именно затова името Яхова е променено на Адонай на 134 места в текстовете на Стария завет, тъй като еврейските книжници (соферим) не разбирали използването на името чрез разпределение. Името Яхова наистина може да бъде титла, използвана чрез разпределение, както се случва в случая с унищожаването на Содом, където всяко от трите същества, които се явяват на Авраам, носи името Яхова. На съществата, които остават с Авраам и които тръгват за Содом заради Лот, многократно се споменава отделно като Яхова. В тези текстове се споменава дори четвърти Яхова, който изпраща огън от небето върху Содом (сравни Бит. 19:24). Тези части от текста са били променени от соферимите поради посочените причини и днешните Библии съдържат тази променена форма (вж. Приложение 32 на Companion Bible и писанието Отговори на често задавани въпроси [3]).

Въпросът за началото на времето е разгледан по-подробно в писанието „Владението на Бога“ [174]. Началото беше определен момент, когато Духът на Бога стана относителен и така се появиха индивидуални, отделни духовни същества. Преди това начало Бог съществуваше единствено в постоянно, непрекъснато състояние. Само Той е безсмъртен (1 Тим. 6:16). Бог е цар на вековете или вечността (1 Тим. 1:17; Товит 13:6,10) и Бог на вековете (theos ton aionion, Сирак 36:17; Исая 9:6; Йер. 10:10). Когато относителността на Духа започна с творческата дейност на Бога, тогава започна и времето. С други думи, времето започна със създаването на индивидуални, независимо съществуващи, движещи се и действащи духовни същества и с тяхното съзнателно, интелигентно взаимно отношение. Синовете на Бога получиха дара на вечния живот в момента на създаването си.

Началото

Бог започна творението със създаването на своите синове, които заедно с него образуват понятието елогим. Това беше създаването на духовния свят. Огромно множество от тези духовни същества или синове бяха създадени. Светият Дух беше силата или божественият екстракт, който свързваше тези същества елогим и чрез който те можеха да бъдат едно с Бога (вж. писанията „Светият Дух“ [117]; „Вечният живот“ [133]; „Безсмъртието“ [165]; „Едно с Отца“ [81]; „Природата на Светия Дух“ [155]; „Оракулите на Бога“ [184] и „Бог, нашият спасител“ [198] за по-подробни обяснения). Времето започна със създаването на духовните същества (вж. книгата на Августин „Градът на Бога“ и писанието „Градът на Бога“ [180]).

Съветът на Елохим като Божии синове

Божиите синове бяха организирани и разпределени в строго определена система. Книгата Откровение представя центъра на властта на вселената, където Бог, Агнецът, херувимите и старейшините, които обкръжават престола, съставляват Съвета на Боговете. Тронът на Бог е заобиколен от двадесет и девет същества. Двадесет и четиримата старейшини, носещи корони, са под главния свещеник Христос, и четирите серафима (тук наречени одушевени животни заради различните им лица). 

Този небесен управленски съвет е т.нар. Съвет на Елохим или Съвет на Боговете. Физическото творение беше създадено от елохим.

Битие 1:1 В начало Бог сътвори небето и земята.

А земята беше пуста и безформена, и тъмнина покриваше бездната, и Божият Дух се носеше над водите (Битие 1:2).

Множественото число на елохим създаде човека по образа и подобието на елогим.

Битие 1:26-27 След това рече Бог (Елохим): да сътворим човек по Наш образ, (и) по Наше подобие; и да господарува над морските риби, и над небесните птици, (и над зверовете) и над добитъка, и над цялата земя, и над всички гадини, които пълзят по земята. 27. И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори.

Тези цитати показват, че елогим реши да създаде човека (adam без определителен член, тоест цялото човечество) по свой образ и подобие. Въпреки това, в стих 27 творецът е споменат в единствено число, а създаденият човек вече е с определителен член: Адам. Това показва двойния аспект на творението.

Така небето и земята бяха завършени (Битие 2:1). От Второзаконие 32:8-9 научаваме, че Всевишният Бог разпредели народите според броя на Божиите синове (bene Eliym; свитъците от Мъртво море) или ангелите на Бога (aggelon theou; LXX). В масоретския текст този пасаж е променен и вместо това се споменава „според броя на израилевите синове“. Тази очевидна промяна е извършена малко след времето на Христос от представителите на равинския юдаизъм.

Второзаконие 32:8-9 Когато Всевишният даваше дялове на народите и разселяваше синовете човешки, тогава тури граници между народите по броя на синовете Израилеви; защото част на Господа е Неговият народ; Иаков е Негов наследствен дял.

Днес все повече преводи използват този правилен вариант и потвърждават факта, че Бог е имал многобройни създадени синове (вж. също писанието „Предсъществуването на Христос“ [243]).


Божиите звезди

Бог Всевишният е нашият Отец и Създател, както е описано в 5Моисеева 32:6.

Второзаконие 32:6-7 Това ли въздаваш Господу, народе глупав и несмислен? Не е ли Той твой Отец, Който те усвои, създаде те и те уреди? Спомни си стародавните дни, помисли за годините на предишните поколения; попитай баща си - и той ще ти обади, старците си - и те ще ти кажат. 

Високият Бог е Отец на всичко съществуващо, и така създадените духовни същества са Божиите синове. Говорещият Яхова в горепосочената цитата е Бог, назначил над Израиля, но подчинен на Отца Бога. Този Яхова получава властта, свързана с името, от Всевишния Бог, както и самото име, като определена титла. Отецът назначава елохим същества над народите, според конкретния им брой. Този брой е седемдесет, който е броят на елохим съществата, участващи в Съвета на Боговете. Този съвет се състои от външно и вътрешно разпределение, произтичащо от Събранието на Боговете (Псалми 82:1). Яхова, поставен над Израиля, е член и вестител на този Съвет. Този същества получава изключително важна роля в плана на Бога, той е помазан като Бог на Израел и изпълнител на делото на спасението, което стана необходимо след падането на човечеството в Едем и предшестващото му падане на ангелите. Сатаната първоначално беше назначен като звезда, и той все още запазва този статус и позиция като бог на земята (вижте също Учението за първоначалния грях. Част 1: Едемския рай [246] и Ангелът на Яхова [24]).

Рангът на звездата на зората беше носен от множество същества, а този ранг беше носен от Христос, както и той ще бъде даден на избраните.

Иовa 38:4-7 де беше ти, когато полагах основите на земята? - кажи, ако знаеш. Кой й определи мярката, ако знаеш? Или кой е опъвал по нея въжето? На какво са закрепени основите й, или кой положи крайъгълния й камък, при общото ликуване на утринните звезди, когато всички Божии синове възклицаваха от радост?


Според пророчеството, дадено в Битие 24:17, от Яков ще изпълзи една звезда, на която ще бъде дадена кралската тояга. Тази звезда ще превземе управлението, което е било изгубено от падналата звезда на зората. Пророчеството, разбира се, се отнася до Христос, който ще превземе властта от Сатана, настоящият владетел на падналата звезда на зората (вижте също Луцифер: Носител на светлина и Звезда на зората [223]; Целта на създанието и Жертвата на Христос [160] и Началото на сътворението на Бог като Алфа и Омега [229]).

Христос трябва да изгрее като звезда на зората в сърцата на вярващите (2Петър 1:19), а вярващите ще получат звездата на зората (Откровение 2:28; 22:16). Всяко същество, включително звездите на зората и следователно и Христос, е подчинено на Бога.

Божият отделен Син, който беше Елохим на Израел.

Израелските предци разбираха, че в рамките на битието на Елохим съществуват отношения на подчинение. Знаеха, че Отец Бог е върховният Всевишен Бог и разбираха, че Той е единственото същество, Елоа, Всевишният Бог на боговете. Те също така разбираха, че Божият Син, когото като Яхова беше поставен над Израел, беше подчинен на Отца, точно както и другите Божи синове.

Псалтир 45 (LXX: 44):6-8  Остри са Твоите стрели (о Силний), народите ще паднат пред Тебе, - те са в сърцето на Царевите врагове. Твоят престол е Бог, вечен; жезълът на правотата е жезъл на Твоето царство. Ти обикна правдата и намрази беззаконието, затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с елей на радост повече от Твоите съучастници.

Това съществено същество е Елохим на Израел, когото познаваме като Исус Христос.

Евр. 1:8. а за Сина: "Твоят престол, Боже, е вечен; жезълът на правотата е жезъл на Твоето царство.

До човешкото си пришествие или вкарване в плътта, Исус Христос беше един от елохим съществата. Той беше говорител или вестител на елохим съществата, и когато Той извършваше нещо по Божие нареждане, те сътрудничеха с Него. Със своето възкресение от смъртта Той се доказа като Син на Бога мощно, чрез Духа на светостта, и по този начин възвиси себе си над своите съучастници.

Рим. 1:4 и открил се за Син Божий чрез силата на чудесата, по духа на освещението, чрез възкресението от мъртвите Иисуса Христа, Господа нашего,

"Съучастниците" са тези елохим същества, на чиято множественост ясно намеква забележката на язическия филистимец в следния стих:


Първа книга Царства 4:8
 О, нас! Кой ще ни избави от ръцете на тези (алеле, което означава: те са множествено число) могъщи/големите богове (елохим)? Те (алеле, което означава: те са множествено число) са тези богове (елохим), които поразиха Египет с всякакви язви в пустинята.

(Въз основа на превода на RSV. Много преводи не използват множественото число в оригиналните текстове.)

Големите богове тук се отнасят до елохим съществата. Яхова, Богът на Израил, беше представител на Елохим Съвета пред човеците. Боговият Син, управляващ над Израиля, действаше с пълната власт на общия Небесен Съвет по наредба на Вселенския съвет. Членовете на старейшинския съвет, част от Божественото Събрание, бяха негови партньори (metoxus, Псалми 45:6-7 LXX; Евреи 1:8-9). Също така, язическите нации също познаваха множествеността на елохим, тяхната божествена сила и власт.

Трета книга Царства 20:10 И Венадад прати да му кажат: нека това и това ми сторят боговете и още повече да сторят, ако самарийската пепел стигне по една шепа за всички люде, които вървят подире ми.

Думата "богове", спомената в множествено число, е преведена от думата "елохим" тук. Следователно, Венхадад познаваше понятието "елохим" или множествеността на боговете.

Израелският Яхова съди сред елохим.

Псалтир 82 (LXX: 81):1  Бог (Елохим) застана в събранието на боговете (Ел, огромни/силните); всред боговете (елохим) произнесе съд:

В този цитат елохим стои сред събранието на боговете (Ел) и съди между тях. Продължението на текста указва, че синовството обхваща цялото небесно войнство, а също така и човешките избраници, както е установено от ранната църква. (Вж. Ранна теология на Божеството [127] писание).

Псалтир 82 (LXX: 81):6 Аз рекох: вие сте богове, вие сте всички синове на Всевишния;

Елохим от тях не може да се сравнява с Йехова (Йехова):


Псалтир 86 (LXX: 85):8 Между боговете няма като Тебе, YHWH, и няма дела като Твоите.Йошуа или Исус Христос в Новия завет

Много важно е да се обърне внимание на произхода на името Исус. Трябва да знаем откъде произлиза името Исус, какво беше точното му значение и каква беше първоначалната цел на използването на това име. Важно е също така да се знае какво се случи с името в гръцките текстове на Новия завет.

Именно Исус Христос, познат като Месия, не беше наричан Исус. Неговото истинско име беше Йошуа. Името Йошуа беше много известно и често срещано през библейските времена и съответното му значение може да се намери в много съвременни езици. Например в англоезичните страни използването на името Джошуа не е рядкост. Гръцките текстове на Новия завет използват формите на името, които са стандартизирани в превода на Септуагинта. Септуагинта е гръцки превод на Еврейските свети писания, завършен триста години преди Христос в Александрия.

Септуагинта е много важно и значимо превод в много отношения. Той използва стандартизирани гръцки думи, които съответстват на хебрейските думи. В Септуагинтата наименованието Йошуа (Йошуе) на хебрейски е стандартизирано като гръцкото име Исус. Това издание на Септуагинтата беше библията, която беше широко използвана и призната през периода на Новия завет. Голямото мнозинство от цитатите от Стария завет в Новия завет произхождат от Септуагинтата. Така Септуагинтата беше приета като стандартно и авторитетно писание през времето на Христа, и това се промени едва след разрушението на храма. Фарисейската религиозна система, която постепенно се превърна в съвременния рабински иудаизъм към края на втори век, първо се засегна и след това отхвърли достоверността на LXX.

Така че през времето на Христа авторитетът на Септуагинтата като официално светописание не беше оспорван. Всъщност това издание предостави основите и за Новия завет, защото гръцките думи, използвани за превод на имената на лицата в новозаветната църква, са взети от Септуагинтата. По-късно, когато Библията започна да се превежда на други езици, в повечето случаи именно тези гръцки имена допринесоха за формирането на вариантите на името в съответния език.

Това обаче предизвиква някои проблеми, тъй като в различни преводи на Библията името Йошуа не винаги е преведено последователно. В Новия завет името Йошуа се среща няколко пъти като име на различни лица, но в преводите това не е било винаги стандартизирано. Следователно не се е създала стандартизирана форма като за гръцкия език. Например в английския превод на Краля Якова в Евреи 4:8 името Йошуа е преведено като Исус, тъй като преводачите са искали да останат последователни с гръцките текстове, където се използва името Исус. Те направиха това въпреки че в Евреи 4:8 се отнася до старозаветния Йошуа, син на Нун. Повечето преводи запазват оригиналното име и дори в поясненията посочват, че това се отнася до Йошуа, син на Нун, а не до Исус Христос. Забележките на Companion Bible на Булингър, базирана на Краля Якова, указват за този проблем.

Другият Новозаветен Йошуа е познат също като Юст от Колосяни 4:11. Могат да се дадат и примери от времето преди Христос. В Лука 3:29 се споменава Йошуа, син на Елиезер, който в гръцките текстове е преведен със същото име Исус, което последователно се използва за Йошуа. Това обаче изобщо не означава, че името на сина на Елиезер и бащата му е било Исус наистина. Гърците използвали тази форма поради преводните закономерности, върнати към Септуагинтата. В английските преводи на Краля Якова и Кароли в генеалогията на Лука се използва името Хосе вместо оригиналното Йошуа, отклонявайки се дори от гръцкия стандарт. Това води до объркване, особено защото в Евреи 4:8 и някои други места вече се използва името Йошуа според общите гръцки правила за превод.

Йошуа има няколко вариации, като Йесуа, Хосея, Хошея, Осея, но всички тези вариации са известни и се използват на иврит. В Септуагинта името Йошуа винаги е преведено като Исус. Различните вариации на името Исус са се разпространявали от гръцкия в други езици, тъй като преводачите не са спазвали гръцките правила, т.е. не са използвали консистентно тези именни форми, които са били използвани при превода на Стария Завет.

При четенето на името Исус е важно да се има предвид, че то винаги означава Йошуа според правилата, установени в LXX, и това е било използвано като стандартизирана гръцка именна форма през вековете. Повечето от библейските преводи, създадени от триадитите, намерено се стремят да нарушат непрекъснатостта между двата завета и тяхната тясна връзка един с друг. Един от начините за това е пълното разделение на събитията и лицата на двата завета, като се представя, че те нямат никаква или много малко връзка помежду си. Основната цел е ясно да се изолира божественият закон, даден в Стария Завет, като се тълкува като специфичен за този завет. Възторжествеността на Христос (Исус, Месията) идващото на Месия и Новия завет на църквата - колкото е възможно - са отделени от събитията и съобщението на Стария Завет. Това постига по-специално използването на името Исус Христос (Исус Христос) вместо Йошуа Месията (Йошуа Христос).

Ако гръцки човек чете Новия завет, естествено би използвал гръцката фонетична структура, четейки името Йошуа като Исус. Това е частично заради последователността и заради стандартизацията на името в LXX. Но ако пренебрегнем специфичната връзка между гръцкия език и Новия завет, и разгледаме други преводи, ситуацията е различна. Важно е библейските преводи на различни езици да представят ясно и последователно имената, съдържащи се в Библията, и да не създават изкуствени граници между Стария и Новия завет.

Библията е откровеното слово на Бога и е уникално произведение. Библията е вдъхновена и има божествено произход на нейното изключително последователно съобщение. За запазване на тази последователност е изключително важно преводите, на която и да било съвременен език, да използват правилно имената на лицата, срещащи се в Новия завет. Тоест трябва да използват същите именни форми, които се използват в съответния език за личностите от Стария завет. Гърците правят това, и това би трябвало да бъде подходящо и в другите езикови преводи, вместо използването на форми на имена, взети от гръцкия. Тези манипулации с имената нямат никаква цел, освен ако не целят да отделят напълно посланието на Стария завет от християнството и да създадат триединна, антиномска теология в изкуствено разделения Нов завет. Други думи, не е безоснователно да се подозира, че тези манипулации на имената в преводите са преднамерени. В Свещеното Писание е изключително важно да се запази или възстанови оригиналното предназначение и значение на посланията.

Името на Христос, или Месията, беше Йошуа, което изобщо не е случайно, защото значението на името е: Спасението на Бога. Името на старозаветния Йошуа, синът на Нун, има смисълово значение: Спасението на Бог чрез Синът на Издръжливостта. Изразено по друг начин, спасението идва чрез издръжливостта. Точното значение на името на Месията е: Спасението чрез Сина на Бога. Спасението на Бог идва от Бог, от Него произлиза. Затова Месията носеше името Йошуа, чийто смисъл е голяма част от вариантите на името в различните езици, като гръцкото име Исус също го прикрива.

Майката на Месията беше наричана Мариам през целия Нов Завет, а не Мария. Мариам никога не променя името си на Мария. Името на сестрата на Мариам беше Мария. Английската версия на това име е Mary, а на български Maria, но имената Mary или Maria не се появяват нито на едно място в Новия Завет, отнасящо се до майката на Исус (където може да се намери кратка форма на Мариам). Така че името Mary в английския и Mária в българския са варианти на името на сестрата на Мариам, Мария. Името на приемния баща на Христос беше Йосиф, което обикновено не представлява проблем в преводите, но имената на братята на Христос са много по-малко ясни, особено в английските преводи.

Всичко това е много важно да бъде подчертано. В предстоящите издания на Библията (засега само на английски език) и съпътстващите ги обяснения, предговори - особено за Новия Завет - ще бъде подробно представено значение и начин на употреба на имената. Настъпи моментът, когато трябва да бъде сложен край на продължаващите фантазии, разпространявани от триединната система, защото до момента триединството е причинило повече вреди на точното разбиране на Библията и на Божиите закони, отколкото всяка друга единствена институция в света. Христос би го считал за ерес, и така ще го съди при второто Си пришествие. Само защото нещата са велики и широко разпространени по света, не означава, че трябва да следваме техните грешки. Истините, съдържащи се в Библията, трябва да бъдат напълно възстановени, ясно, разбираемо и точно.

Бога на боговете

Господ е Всемогъщият Бог и великият Цар над всички еловими.

Псалтир 95 (LXX: 94):3 защото Господ е Бог велик и Цар велик над всички богове.

A божества, царящи над народите, са равни на нищото (в превода идоли).

Псалтир 96 (LXX: 95):4-5 защото велик е Господ и достохвален, по-страшен е Той от всички богове. Защото всички богове на народите са идоли, а Господ небесата сътвори.

В тази стихотворна форма "Господ" се отнася за Яхве, който, извън всички други божества, е почитан, който е превъзхождан над всички други богове. Това също така указва на един много важен аспект на използването на израза Яхве, че това име също беше заглавие, носено чрез назначение, което произхожда от Отца.

Псалтир 97 (LXX: 96):7-9 Нека се посрамят всички, които служат на истукани, които се хвалят с идоли. Поклонете се пред Него, всички богове! Слуша Сион и се радва, веселят се дъщерите Иудини заради Твоите съдби, Господи, защото Ти, Господи, си висок над цяла земя, превъзвишен над всички богове.

В този откъс от стиха обаче името Яхве вече се отнася за Възвишения Бог. Затова тук става въпрос за две различни същества - Яхве, който е помазан над Израиля, и Яхве, Възвишеният Бог. Последният Яхве (или Йехова) е Всевишният Бог, стоящ над всички богове.


Главният жрец и Бог на боговете

Псалтир 135 (LXX: 134):5 Познах, че Господ е велик, и Господ наш е по-високо от всички богове.

Тук "Адоним" (Господ) се отнася до съществото, което стои над останалите елохим. Така Израиловият Елохим получава изключително високо, първично назначение и съответното заглавие. Той е посветен и помазан главен свещеник от елохимите и над тях. Въпреки това той не е Елохим на елохимите. Този титул е единствено за Елоа, или с други думи, за Възвишения Господ:

Псалтир 136 (LXX: 135):2 Славете Бога на боговете, защото е вечна милостта Му.

Бащата е истинският господин на господарите, или другими думи, Господар на господарите. Въпреки че някои от създателските дейности са възложени на подчинените елохим същества, той все пак е истинският Създател. В Иеремия 10:10-11 също се вижда множеството на елохим.

Иеремия 10:10-11 А Господ Бог е истина; Той е жив Бог и вечен Цар. От гнева Му трепери земята, и народите не могат да издържат негодуването Му. Тъй им говорете: боговете, които не са направили небето и земята, ще изчезнат от земята и изпод небесата.

Библията посочва, че има само един истински Бог. Той е Всемогъщият жив Бог, вечният Цар. Да, елохим съществата получиха различни задачи в създаването и поддържането на света, но истинският Бог създаде и формира земята, а светът се създаде чрез Неговата сила и мъдрост.

Иеремия 10:12-13  Той сътвори земята със силата Си, утвърди вселената с мъдростта Си и с разума Си разпростря небесата. По гласа Му шумят водите небесни, и Той издига облаците от краищата земни, създава светкавици всред дъжда и изкарва вятъра из Своите клетове.

Така че създаването е било създадено или причинено от Бащата Бог, въпреки че някои аспекти на създанието са били извършени от Месия, първородният на създанието. Въпреки това е важно да се изясни едно важно нещо за Ефесяни 3:9.

Ефес. 3:9 и да открия на всички, в що се състои разпоредбата на тайната, скривана от векове в Бога, Който създаде всичко чрез Иисуса Христа,

"dia Ieszou Krisztou" или "чрез Христос Исус" изразите са грешни. Те се срещат в Рецептуса, и така в английската KJV, но не се съдържат в по-ранните ръкописи. Затова в съвременните преводи на Библията, базирани на по-ранните ръкописи, този израз вече не се среща. Например английският RSV превод вече точно представят смисъла на текстовете.

Христос е първороден от всички създадени същества.

Кол. 1:15-20 и Който е образ на невидимия Бог, (в правилния превод:) първороден на всяко твар; 16. понеже чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо; било Престоли, било Господства, било Началства, било Власти - всичко чрез Него и за Него е създадено; 17. Той е по-напред от всичко, и всичко чрез Него се държи. 18. И Той е Глава на тялото, сиреч на църквата; Той е начатък, първороден измежду мъртвите, за да има във всичко първенство; 19. понеже в Него благоволи Отец, да обитава всичката пълнота, 20. и чрез Него да примири със Себе Си всичко, било земно, било небесно, като го умиротвори чрез Него, с кръвта на кръста Му.

Изключително важно е да се подчертае в тези цитати за какво точно става въпрос при създаването на тези неща. В самия текст са изброени, което показва, че са споменати само административните или управленски разпределения на небесните и земните системи. Те са създадени от Христос, което абсолютно не означава, че Христос е създал същите същества, носещи тези разпределения.

Фактически създаването на материалния универсум също е било архаи, и това е фактът, който някои използват за да отречат референцията към архаи, намерени в Писмото до Колосяни (вижте също текстовете "Светия Дух" и "Формирането на неоплатоническата линия" [17]).

Истинският начален момент на създаването на Бог е в света на духа, с създаването на Христос и боговете. Откровението 3:14 точно това подчертава, където Бог Отец е началото или причината за тази създаване.

В Христос обитаваше пълнотата на Бог, или пълнотата на Бог го изпълва. Така Христос беше Божественото средство като начало на създаването и като първороден. Христос беше първороден от смъртта, и във всичко той има превъзходство. Но всичко и всеки имат един източник и един създател, който е единственият истински Бог.

Малахия 2:10. Нали всички имаме един и същ Отец? Нали един Бог ни сътвори? Защо тогава постъпваме вероломно един спрямо другиго, като нарушаваме чрез това завета на нашите отци?

Отецът е Господарят на Силите (Малахия 1:16). Отговорността или позицията на бащинство също се носи от съществата елохим според назначение. От Исая 9:6 се вижда, че титлата на бащинство е назначена на Месията. Много бащинства (Патриа, в превода на Кароли като родове) съществуват на небето и на земята, които в крайна сметка всички са наречени в Отеца (Ефесяни 3:14).

Ефес. 3:14-15 Затова прекланям колене пред Отеца на Господа нашего Иисуса Христа, от Когото се именува всеки род на небесата и на земята

Въплъщението

В Евреи 1:6 можем да прочетем за идването на Първородния на Бога в света. Това същество е Първородният (прототокос), роден преди всяко създание (Кол. 1:15), който дойде като Син на Бога. Синът беше също така прототокос на Мариам („Мария”) (Мат. 1:25; Лука 2:7). Освен това, Синът е прототокос сред много братя. Следователно, използването на израза прототокос се отнася до първия, когото следват други. Тоест първият пример от поредица.

Много от тези, които поддържат тринитарни възгледи, се опитват да убедят, че Мариам (Мария) не е имала други деца освен Исус. Това, разбира се, е лъжливо твърдение. Христос имаше братя и сестри (Мат. 13:55-56); (виж също писанието „Девата Мариам и семейството на Исус Христос [232]”). Имената на братята на Христос са: Яков, наричан още Джеймс от езичниците; Йосиф, наречен на името на баща му; Юдас, наричан също Юда според племенната принадлежност; и Симон. Имената на сестрите му не са записани. Тези имена са характерни и често срещани старозаветни еврейски имена, които също са били превеждани по различен начин от обичайните преводачески норми. Така те по-лесно отричали, че Исус е имал братя и сестри, което направили, за да възвеличат Мариам като богиня-майка. В Новия завет са посочени синовете на Мариам, включително Йосе (Йосиф), който без съмнение е наречен така на баща си, съпругът на Мариам. Имената на братята на Христос са имена, които много подхождат на семейството на Месията.

Месията е Първородният от мъртвите, така че и в това Той е началото, като глава на тялото (т.е. църквата). В същия смисъл може да се каже, че Той е началото на творението (Откр. 3:14). Цялата структура на творението произхожда от Бога, но физическото творение е осъществено чрез Христос. Началото на Христос и началото на цялото творение са етапи в Божия план. Особеното възвеличаване на Месията също е част от Божията воля и план (виж писанието „Архе на Божието творение като Алфа и Омега [229]”).

Библията категорично и недвусмислено заявява, че този един истински Бог е Отец и че Исус Христос е Неговият син (Йоан 17:3; 1Йоан 5:20).

Иоан. 17:3 А вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога, и пратения от Тебе Иисуса Христа

1Иоан 5:20 Знаем също, че Син Божий дойде и ни даде светлина и разум, да познаем истиннаго Бога; и ние пребъдваме в истиннаго Бога - Неговия Син Иисуса Христа.Това е истински Бог и живот вечен.

Единственият истински Бог е източникът на вечния живот. Това разбиране получихме чрез Божия Син, чрез Него можем да познаем Него, за да бъдем едно с Него и Неговия Син, Исус Христос, тоест Йешуа Месията. Този единствен истински Бог е единственият вечен и единственият безсмъртен в цялата вселена.

1Тим. 6:13-16. Наръчвам ти пред Бога, Който всичко животвори, и пред Христа Иисуса, Който засвидетелствува доброто изповедание пред Понтия Пилата, да спазиш заповедта чиста, безукорна, дори до явяването на Господа нашего Иисуса Христа, което, кога му дойде време, ще открие блажения и едничък Властител, Цар на царете и Господар на господаруващите, Който е едничък безсмъртен и живее в непристъпна светлина, Когото никой от човеците не е видял, нито може да види. Нему чест и владичество вовеки. Амин.

Месията трябваше да отложи вечния живот, даден Му от Отца, и да приеме човешка форма, роден като човек. По заповед на Отца положи живота Си, а след това по заповед на Отца отново го взе (Йоан 10:17-18).


Иоан. 10:17-18  Затова Ме люби Отец, защото Аз Си давам душата, за да я приема пак. Никой не Ми я отнима, но Аз Сам от Себе Си я давам. Имам власт, да я дам, и власт имам пак да я приема. Тая заповед получих от Отца Си.

Следователно, произходът на всеки живот е Бог Отец.


A второ пришествие

Появяването на Сина на Бога ще се прояви в точния момент, определен от Всемогъщия Баща Бог, единственият безсмъртен Господ, Царят на царете (вж. писанията „Вечният живот“ [133] и „Безсмъртието“ [165]). Синът, чрез определението на Бащата, ще поеме воденето на Божията царство и ще носи отговорностите на този владик. Понеже Бог управлява чрез Сина, Синът носи титлите или имената, дадени от Бащата, включително и титлата „Цар на царете“ (Откр. 17:14 и 19:16).

Откр. 19:11-16. И видях небето отворено, и ето, кон бял. Оня, Който яздеше на него, се нарича Верен и Истинен, и Той праведно съди и воюва; очите Му бяха като огнен пламък, а на главата Му имаше много корони и написано име, което, освен Него, никой не знаеше. 13. Той беше облечен в дреха, обагрена с кръв, и името Му - Слово Божие. А небесните воинства, облечени в бял и чист висон, следваха подире Му на бели коне. От устата Му излизаше остър меч, за да поразява с него народите; Той ще ги пасе с железен жезъл и ще тъпче винения лин на яростта и гнева на Бога Вседържителя. На дрехата и на бедрото Му бе написано името: Цар на царете и Господар на господарите.


Бог действа чрез Сина Си, който е помазаният главен свещеник

Божието Слово или Думата на Бога е Божият Син. Той беше с Отца отначалото. Той беше Бог (ton theon) и Той беше един theos, или елохим. Този елохим е подчинен съществуване, което ясно се вижда от Псалми 45:6-7 и Евреи 1:8-9. Павел ясно заявява, че Бог (theos) има само един, въпреки че има много богове (theoi) (theoi polloi) и много господари (kurioj) на небето и на земята, за нас има един Бог, Отец, и един Господ, Иисус Христос (1Кор. 8:6). Всичко ще бъде изпълнено чрез тези две Същества, и божественото поклонение ще бъде възстановено в неговата съвършена форма, както на небесния, така и на земния ред.

Отче, чрез Твоя избраник и Светия Ти, Израилевият Господ, Ти избра и помаза Давида за цар на Израил.

Псалтир 89:19-21 От Господа е нашият щит и от Светия Израилев - нашият цар. Някога Ти бе говорил на Твоя светия във видение и бе казал: "Аз дадох помощ на юначния, издигнах избраника измежду народа. Намерих Моя раб Давида; със светия Си елей го помазах.

Земният шатърен светилище, а по-късно и храмът, построен от Соломон, отразяваха небесната система, те бяха изградени точно като неговата копие.

Евр. 8:5 и служат на образа и сянката на небесното, както бе казано на Моисея, когато щеше да довърши скинията: "гледай, рече, да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината".

Така имаме съществено разбиране за построяването на небесната система. На ковчега на завета бяха поставени два изтеглени (защитни) Херувима (Изх. 25:18-22). Също така, същите Херувими стоят около престола на Бога. В описанията на храма, дадени от Езекиил, обаче се споменават само два Херувима, човешко и лъвско лице, които стоят на страните на палмовото дърво (което символизира Христос) (Езек. 41:19).

A част от Божиите синове, които се бунтуваха срещу Божията воля, по-късно искаха да бъдат служени като богове от хората.

 
Иисус Навин 24:14-15 И тъй, бойте се от Господа и Му служете с чистота и искреност; отхвърлете боговете, на които са служили бащите ви отвъд реката и в Египет, а служете Господу. Ако пък не ви е угодно да служите Господу, изберете си сега, кому да служите: на боговете ли, на които са служили бащите ви, когато бяха отвъд реката, или на боговете на аморейци, в чиято земя живеете; пък аз и домът ми ще служим Господу (понеже Той е свет).

Въстанието на Божиите синове се превърна в постоянно, продължително въстание срещу Божията воля, което може да се види например от следната цитата:

Битие 6:2-4. тогава синовете Божии видяха, че дъщерите човешки са хубави и взимаха си от тях за жени, кой каквато си избереше. И рече Господ (Бог): няма Моят Дух да бъде вечно занемарван от (тия) човеци, защото са плът; нека дните им бъдат сто и двайсет години. В онова време имаше на земята исполини, особено пък откак синовете Божии почнаха да влизат при дъщерите човешки, и тия почнаха да им раждат: това са силните, от старо време славни човеци. 

Тези синове на Бог бяха от ангелите-бунтовници, които, поради своите желания, напуснаха духовния свят и се прелюбодействаха с дъщерите на хората. Тези ангели, които участваха в този прелюбодеяние, Бог ги върза със окови до деня на съда (вж. също писмото "Нефилим и демони" [154]).


Иуд. 6-7 ангелите пък, които не опазиха своето началство, а напуснаха жилището си, запази във вечни окови, в мрак, за съда на великия ден. Както Содом и Гомора и околните градове, които по същия начин като тях блудствуваха и налитаха на друга плът, станаха за пример с това, че бидоха наказани с вечен огън, -

Противовес на всичко това е Христос, който никога не иска да се изравни с Бога, а напротив, дори жертвува живота си на заповедта на Бог. Ще се спрем повече на този въпрос по-долу. Тази жертва беше принесена като главен свещеник, за да примири небесните и земните синове с Бога.

Историческият Мелхиседек беше свещеник на Всевишния Бог (вж. писмото "Мелхиседек" [128]). Месият е друг свещеник, който вечно става главен свещеник според реда на Мелхиседековото свещенство (Пс. 110:4; Евр. 7:1,11). Той е Господ, който е споменат като Господар на Давид в Псалмите 110:1. Така че Той е Господар на Давид (Месият), който седи при десницата на Своя Господар (Бога), докато Бог поставя неприятелите Му за подножие на нозете Му. Този съществу е Господ, Месият, Божият Помазаник, който става вечен свещеник според реда на Мелхиседек. Очевидно е, че Господарят на това същество е Бащата Бог, и този Същество е дошло като Месия, което писмото до Евреите прави ясно. Коментарите на Сончино също така отнасят този текст от Псалмите към Месията.

Христос, Месият, е идентифициран като Син на Всевишния Бог в Новия Завет (Марк 5:7; Лука 8:28).

Христос е това елохим същество, което като човешко същество дойде като Месия, за да принесе кръвна жертва за нас. Това имаше своето предвестие в отмъщението, когато главният свещеник влизаше веднъж годишно във Светите на светите, където трябваше да принесе кръвна жертва. Месият изпълни тази жертва в нейната съвършена, окончателна форма, както показва Посланието до евреите. Тази кръвна жертва помири цялото създание с Бога и ни даде възможност да участваме в Божията природа чрез Светия Дух. Бунтът ни отдели от тази природа на създанието и от тази божествена сила, която прави възможно практикуването на начина на живот, заложен от Бога. Христос не беше равен на Бога, но като Божиите Син беше покорен на всичко на Своя Отец. Това е същността на Филипяните 2:6.:

Филип. 2:6-7. Който, бидейки в образ Божий, не счете за похищение да бъде равен Богу; но понизи Себе Си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци; и по вид се оказа като човек

Така че посланието на тази цитата е, че Христос не искаше да си присвои равенството с Бога, не го считаше за цел (както Сатаната искаше да го придобие по време на бунта си). Гръцката дума αρπαγμον (arpagmon) означава: да се присвои/залови; или всяко нещо, което може да се присвои, като например плячка или корист. Няколко превода на Библията са коригирали този текст към правилното тълкуване, например Американската Стандартна Версия (RSV) от 1901 г. и Йудейският Нов Завет (в превода на Дейвид Щерн) вече съдържат коригираната форма:

Though he was in the form of God, he did not regard equality with God something to be posessed by force (JNT)

на български: Въпреки че беше в Божията форма, Той не считаше равенството с Бога за нещо, което може да се присвои сила (присвои се).

Божиите синове бяха наречени ангели, които означава „изпратени“, защото те бяха говорците на Всевишния към хората. Верните синове на Бог никога не правят нищо извън волята на Отца. Всичките им постъпки винаги са в съгласие с волята на Отца (Лука 11:2; Йоан 5:30).

Йоан 5:30 Аз не мога да правя нищо от Себе Си. Както слушам, тъй и съдя, и Моят съд е праведен, защото не търся Моята воля, а волята на Отца, Който Ме е пратил.

Елохим на Израел, или по-добре казано, елохим съществото, надзираващо над Израел, беше един Божи Син, друга дума - един ангел. Този ангел се появи пред Авраам, и този ангел беше Бог на Авраам, Исаак и Яков. Елохим на Израел също беше наричан и Ангел на Избавлението, както самият Яков призна:

Битие 32:1 Иаков тръгна по пътя си. (И кога погледна, видя опълчено Божие опълчение.) И го срещнаха Ангели Божии.


Тук Яков се срещна с ангелите на Бога, и въпреки че тези ангели бяха в множествено число, по-късно споменава само единствено Ангела на Избавлението:

Битие 48:13-16 След това Иосиф хвана двамата (си синове), Ефрема в дясната си ръка срещу лявата на Израиля, а Манасия в лявата срещу дясната на Израиля, и ги приближи към него.14. Но Израил простря и възложи дясната си ръка върху главата на Ефрема, макар тоя да беше по-малък, а лявата - върху главата на Манасия. Той нарочно възложи така ръцете си, макар Манасия да беше първороден. 15. И благослови Иосифа и рече: Бог, пред Когото ходиха отците ми Авраам и Исаак, Бог, Който ме е пасъл, откак съществувам доднес, 16. Ангелът, който ме избави от всяко зло, да благослови тия деца; да бъдат именувани с моето име и с името на отците ми, Авраама и Исаака, и да се наплодят в множество по земята.

Ангелът на Йехова (или Яхова) е идентичен с Месията, който е един Елохим и Божият Син (вж. писмото "Ангелът на ИХВХ" [24]). Той дойде като Избавител, като се роди като човек. Той е главата на избраните, символизирани от Давидовия дом, Месията като елохим. За това, Захария 12:8 указва, че този елохим е Ангелът на Йехова.

Захария 12:8 В оня ден ще брани Господ (YHWH) жителите на Иерусалим, и най-слабият между тях ще стане в оня ден като Давида, а домът Давидов ще стане като Бог (elohim), като Ангел Господен (YHWH) пред тях.

A текстът започва със Стареца Ангел, който носи името Яхова (вж. Зеленият интерлинейен Библия). Думата, преведена като Бог, в оригинала е Елохим. В този текст, този Яхова, който е наречен Ангелът на Господа (YHVH), е един Елохим. И домът на Давид (който символизира избраните) става Елохим пред тях като Ангел на Господа в оня ден. Този определен Елохим, когото следва домът на Давид, е нищо друго, освен Месията, Исус Христос, наречен тук Ангелът на Господа. Това ще се случи при Неговото второ пришествие.

Месията е monogenes theos, или единородният бог (Иоан 1:18). Преди да се роди като човек, Той беше протокос на Божиите синове, от елохим съществата, но Той е единствено роденият Син и единственият роден Бог, monogenes theos. В Рецептуса стои monogenes huios, което означава единствено роденият син, но и двете версии също съобщават същото: Той беше единственият бог и единственият Син на Бога, Който се е родил като човек. Всички останали богове остават духовни, елохим същества. Ние, хората, не се раждаме автоматично като Божиите синове, а придобиваме синовството чрез осиновяване.

От всичко това е ясно, че сред съществуващите елохими същества съществува връзка на подчинение. Елохимите, наречени Божии синове, са подчинени на Отец Бог, който е Всевишният и Възвишен Бог, господствуващ над всичко (Битие 14:18:20,22). Второзаконие 32:8 показва, как Всевишният Бог разделя народите помежду им. Както посочихме по-рано, според мазоретския текст разпределението на народите се осъществява спрямо броя на Божиите синове в Израил. В Септуагинтата (LXX), обаче, разпределението се извършва спрямо броя на ангелите на Бог. Мъртвото море скрити текстове (ММТ) потвърждават това, където в хебрейските текстове се използва думата "бене Елим", което означава: Божи синове, богове, божествени същества. Народът Израил попада под дял на Йехова (Йехова). Като част от този елохим, Който като Господски Ангел носи също името Йехова. Това отново подчертава съществуването на две различни Йехови и разликата между тях. От по-подробното изследване на Библията е ясно, че поне две Същества носят името или титлата Йехова. Всевишният Бог, Йехова на Силите, и Йехова, поставен над Израил, национален Господар, негов елохим. Освен това има и рядък случай, когато още повече същества носят името Йехова като определена маркировка по време на определени мисии.

Този факт допълнително е подкрепен от Стронг, авторът на известен библейски речник, чиито обяснения показват съществена разлика между Възвишения Йехова и Йехова на Израил. Разликата се проявява в употребата на формата Jehovih, която се отнася единствено към по-високопоставеното същество. Ако обаче името Йехова се използва самостоятелно, това обикновено се отнася до подчинения Йехова. Когато името Йехова се отнася до Отец Бог, обикновено е съчетано с някакво определение, като например Господ Йехова на Силите. Стронг указва, че числата на свързаните с това думи са SHD 3068 и 3069. Стронг посочва, че SHD 3068 е името на националния Бог на евреите. За SHD 3069 допълва, че се използва с името Adonai [или Господ Йехова] и евреите го четат като Елохим, за да избегнат повторението на думите, тъй като SHD 3068 Йехова вече е заменено с Adonai при четене. Формата Jehovi отнася се единствено към Отца Бог.

Юдеите бяха наясно, че това са две различни същества, където едното е подчинено на другото. Това е ясно видимо например в Псалмите 45:6-7, където се говори явно за този Христос, когото Бога му е помазал.

В Захария 2:3, Ангелът на YHVH (който ясно е Месията) дава съобщение на Захария за това, че ще дойде към Израиля по заповед на Господа на Силите. Различните същества, за които тук става дума, са ясно Отец Бог, Господ на Силите, и Месията, когото Той праща.

Захария 2:8-12 Защото тъй казва Господ Саваот, Който ме прати за слава при народите, що ви грабеха: "който се допира до вас, допира се до зеницата на окото Ми; и ето, Аз ще дигна ръката Си против тях, и те ще станат плячка на рабите си". Тогава ще познаете, че Господ Саваот ме е пратил. Ликувай и весели се, дъще Сионова! Защото ето, Аз ще дойда и ще се поселя посред тебе, казва Господ. И ще прибягнат към Господа много народи в оня ден и ще станат Негов народ; и Той ще се посели посред тебе, и ще узнаеш, че Господ Саваот ме е пратил при тебе. Тогава Господ ще вземе във владение Иуда, Своя дял на светата земя, и пак ще избере Иерусалим.

Оригиналните текстове ясно показват разликата между Израиловия Господ Яхве, който е един Елохим, и неговият Елохим, наречен Всевишният Бог Елоа, Господ на Силите. Това се затъмни в преводите, което обикновено се дължи на факта, че са се опитали да прехвърлят многото и различни ивритски наименования с единствена дума, която се отнася само към един Бог. Затова, за съжаление, много от съществените послания не бяха точно предадени в преводите.

Месията ще наследи Юда в последните времена, и отново Йерусалим ще бъде избраното място за второто му пришествие. Основните фази на работата на Месията са:

  • Инкарнацията 
  • Управлението на църковната епоха 
  • Управлението на събитията в последните дни 
  • Адвентът 
  • Хилядолетието (вижте също писмото "Хилядолетието и отнемането" [95]). 
  • Съдът 
  • Градът на Бога (вижте също писмото "Градът на Бога" [180]). 

Тези текстове се допълват добре от споменатите и изброени писания.

 ♦