Божиите църкви"Слушай Израелю, ЙХВХ e нашият Бог, ЙХВХ е един"


[Изпращане на писмо]